Hitaveita - Gjaldskrá

01.01.2018
Nr. 7/2018  12.desember 2017

GJALDSKRÁ

Hitaveitu Mosfellsbæjar.

I. KAFLI


Hitaveita Mosfellsbæjar selur afnot af heitu vatni úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð í Mosfellsbæ og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari samanber reglugerð fyrir Hitaveitu Mosfellsbæjar.


2. gr.
Hitaveita Mosfellsbæjar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við kerfi hennar, í té vatnsmagn, er áætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að dómi veitunnar.


3. gr.
Vatnsmagn það, sem látið er í té samkvæmt 1. og 2. gr., er afhent notanda um rennslismæli sem hitaveitan leggur til og annast viðhald á. Mælir þessi skal innsiglaður og er húseiganda/notanda með öllu óheimilt að rjúfa innsigli mælisins.

 

II. KAFLI

4. gr.

1. Gjald fyrir afnot af heita vatninu er sem hér segir:

 
Heitt vatn um rennslismæli: kr. 2% skattur Með 11% vsk Grunnur
A. Fyrir hvern rúmmetra vatns 99,75 2,0 112,94 kr./m3

 
2.  Mælaleiga:
Auk þess greiðist fastagjald árlega háð afköstum rennslismælisins en óháð töxtum að öðru leyti.

 

Því er skipt
í þrjá flokka:

kr./dag 2% skattur Með 11% skatt Grunnur
A. 15-20 mm 44,84 0,90 50,77 kr./dag
B. 25-50 mm 100,45 2,01 113,73 kr./dag
C. 65 mm og stærri 187,97 3,76 212,82 kr./dag

  

3.   Sérstakir notendur:
Sérstakir notendur greiða fyrir afnot af heita vatninu sem hér segir:

  Notandi Kr./m Athugasemdir

     
A.  Almenningssundlaugar 32,50  Gildir fyrir almenningssundlaugar í eigu sveitarfélaga.
Með í taxtanum telst baðvatn og vatn til set- og vaðlauga.

0,65 36,80 kr./m³
B. Sundlaugar stofnana 55,90
Til þessa flokks teljast sundlaugar sem reknar eru af stofnunum sem ekki eru í beinni eigu sveitarfélaga. Með í taxtanum telst baðvatn og vatn til set- og vaðlauga

1,1 63,29 kr./m³
C.  Gróðurhús 37,14
Taxtinn gildir fyrir gróðurhús sem framleiða garðyrkjuafurðir í atvinnuskyni

0,74  42,05  kr./m³ 
D.  Vatnsverð án flutningsgjalda

74,27
  1,49  84,09  kr./m³
E.  Upphitaðir íþróttavellir utandyra

85,74  
  1,71  97,07  kr./m³ 
F.  Iðnaðarvatn í framleiðsluferla

70,64
 
  1,41  79,98  kr/m³

Taxtinn gildir fyrir þá aðila sem eiga heimæðar sínar og sjá um rekstur þeirra og viðhald á eigin kostnað. Mælir er þá staðsettur veitumegin við heimæðina. Mælagjaldinu er dreift jafnt niður á fjölda reikningstímabila eins og þau eru ákveðin hverju sinni.

4. Innheimtuviðvörun:
Innheimtuviðvörun kr. 950 án vsk. innheimtist 20 dögum eftir gjalddaga/eindaga.

5. gr.
Fjöldi reikningstímabila, sem þó skulu eigi vera færri en fjögur á ári, og innheimtutilhögun hitaveitugjalda hverju sinni sbr. 4. gr. skulu ákveðin af bæjarstjóra. Það teljast vanskil sé reikningur ekki greiddur á gjalddaga.

Hitaveita Mosfellsbæjar skal tilkynna notendum sínum með hæfilegum fyrirvara ef hún ákveður að breyta fjölda reikningstímabila hitaveitureikninga og skal jafnan miða við að breytingar á gjaldskrá taki gildi við upphaf hvers reikningstímabils til að auðvelda notendum úrlestur hitaveitureikninga og hitaveitunni álagningu þeirra.

III. KAFLI

6. gr.
Heimæðargjald Hitaveitu Mosfellsbæjar skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð:

Sverleiki
pípu í mm

Upphæð
án vsk. kr.
2% skattur  Með 11% skatt  Grunnur 
20 161.058 3.221,16   182.349,87 stk.
25 306.465 6.129,30 346.979,67  stk.
32 460.227 9.204,54  521.069,01 stk.
40 941.308 18.826,16  1.065.748,92  stk.
50 1.525.768 30.515,36  1.727.474,53  stk.
65 3.049.881 60.997,62  3.453.075,27  stk.
80 6.095.467
121.909,34  6.839.113,97  stk.

 

Stærð heimæðar er ákvörðuð af Hitaveitu Mosfellsbæjar í samræmi við ósk kaupenda um vatns-magn í umsókn. Þar sem lengd heimæðar er minni en 20 metrar gildir ofangreind verðskrá. Fyrir hvern metra umfram 20 metra er heimilt að innheimta 10% af heimæðagjöldum 20 til 32 mm og 1% af stærðum 40 til 80 mm. Óski húseigandi eftir færslu heimæða að nýjum tengipunkti greiðir hann heimæðagjöld að nýju.

Gjald vegna tengingar vinnuvatns er kr. 95.400,- án vsk.
Heimæðargjald skal greiðast áður en heimæð tengist hitakerfi hússins, samkvæmt þágildandi gjaldskrá.

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum eða mælum frá hitaveitunni og skal þá greiða kr. 44.043,- aukalega fyrir hvern mæli/hemil.
Virðisaukaskattur bætist við öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari og tekur mið af gildandi reglum um virðisaukaskatt á hverjum tíma.
7. gr.
Nú eru leyfð afnot af hitaveitunni til annars en húshitunar, og er þá bæjarráði heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari.

8. gr.
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka fjárnámi á kostnað gjaldanda.

9. gr.
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð húseiganda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Til slíkra aðgerða má þó fyrst grípa eftir eindaga og að undangenginni skriflegri viðvörun, sem sendist kaupanda með eigi skemmri en þriggja daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 20.130,- í hvert skipti sem opnað er.

10. gr.
Eftirlitsmanni Hitaveitu Mosfellsbæjar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu.


Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Mosfellsbæjar, staðfestist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, með síðari breytingum.
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 182 frá 11. febrúar 2016.

Mosfellsbæ, 12.desember 2017

Jóhanna B. Hansen, framkvæmdastjóri umhverfissviðs
Til baka