Heilbrigðiseftirlitsgjald - Gjaldskrá

03.06.2019
Nr. 350  28. mars 2019 

 

GJALDSKRÁ

fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnaeftirlit á svæði Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis.


1. gr.

Af starfsemi sem háð er starfsleyfi eða eftirliti Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis samkvæmt lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, Efnalögum nr. 61/2013, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og lögum nr. 93/1995 um matvæli. Einnig er heimilt að innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari vegna þjónustu sem er í verkahring heilbrigðiseftirlits að veita skv. ofangreindum lögum.

 

2. gr.
Tímagjald fyrir þjónustu er kr. 13.600.
Gjald fyrir rannsókn á einu sýni skv. eftirlitsáætlun er kr. 17.500.
Gjald vegna heildarefnagreiningar neysluvatns er kr. 490.000.
Aðildarsveitarfélögin sjá um innheimtu eftirlitsgjalda vegna reglubundins eftirlits skv. viðauka með gjaldskrá þessari. Þar kemur jafnframt fram áætluð tíðni eftirlits.
Unnt er að sækja um lækkun gjalda ef starfsemi hefur haft samning við faggilta skoðunarstofu , hefur rekið vottað gæðakerfi eða hefur rekið innra eftirlit með starfsemi sinni sem heilbrigðisnefnd telur ganga lengra en reglur kveða á um. Ef heilbrigðisnefnd fellst á slíka lækkun er henni heimilt að draga úr eftirliti frá sama tíma.
Ef einungis hluti margþætts eftirlits með starfsemi fer fram er heimilt að lækka eftirlitsgjald sem því nemur.
Heilbrigðiseftirlitið gerir skrá yfir eftirlitsskylda starfsemi í samræmi við viðauka sem fylgir gjaldskrá þessari og sendir viðkomandi aðildarsveitarfélagi.
Þegar sami aðili rekur fleiri en eina tegund starfsemi á einum og sama stað er heimilt að innheimta eitt árlegt gjald. Þá er áætlaður tími fyrir hvorn fyrirtækjaflokk lagður saman en einungis eitt akstursgjald tekið enda sé eftirlitsferð samnýtt.

3. gr.
Heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis sér um gjaldtöku vegna útgáfu leyfa og vottorða og vegna eftirlits umfram áætlun sem og þjónustuverkefna sem til falla.
Fyrir nýtt starfsleyfi eða eftir atvikum skráningu greiðast kr. 35.000 auk auglýsingakostnaðar og eftirlitsgjalds ef við á, heilbrigðisnefnd er jafnframt heimilt að innheimta reiknað tímagjald vegna vinnu við gerð sértækra starfsleyfisskilyrða vegna starfsemi sem fellur undir reglugerð nr. 785/1999.
Fyrir endurnýjun starfsleyfis greiðast kr. 28.000 auk auglýsingakostnaðar og eftirlitsgjalds ef við á.
Fyrir auglýsingu starfsleyfis á vef heilbrigðiseftirlits greiðast kr 13.600.
Fyrir önnur leyfi s.s. tóbaksleyfisgjöld greiðast kr. 35.000.
Fyrir vottorð og umsagnir skv. fyrirliggjandi gögnum greiðast kr. 25.000.
Fyrir húsnæðisskoðun greiðast kr. 35.000 en Heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis er þó heimilt að lækka eða fella það niður. Fyrir ítarlega húsnæðisskoðunarskýrslu er greitt skv. tímagjaldi.
Fyrir markaðs og götusölu greiðist kr. 23.000 en Heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis er þó heimilt að lækka eða fella það niður.
Sé raunkostnaður við rannsókn skv. reikningi frá rannsóknarstofu hærri en sem nemur gjaldi heilbrigðiseftirlits fyrir rannsókn skal innheimta raunkostnað að viðbættu 35% umsýslugjaldi og akstursgjaldi skv. útreikningi fjármálaráðuneytis ef ekki er unnt að samnýta ferðina.
Heilbrigðisnefnd er heimilt að fjölga tímabundið eftirlitsferðum umfram það sem fram kemur í eftirlitsáætlun ef nauðsyn krefur t.d. þegar nýr búnaður hefur verið tekin í notkun eða vegna kvartana. Nefndin innheimtir þá gjald eins og um þjónustuverkefni sé að ræða..
Starfsemi sem er eftirlitsskyld en er ekki á lista í viðauka greiðir eftirlitsgjald eins og um þjónustuverkefni sé að ræða.
Verk sem unnin eru skv. ákvæðum samþykkta settum samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir eru gjaldfærð eins og um þjónustuverkefni sé að ræða nema um annað hafi verið samið. Fyrir þjónustuverkefni er rukkað tímagjald.
Vegna beitingar þvingunarúrræða skv. VI. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og XI laga nr. 92/1995 um matvæli með síðari breytingum skal heilbrigðisnefnd innheimta fyrir kostnaði eins og um aukin eftirlitsverkefni sé að ræða.

 

4. gr.

Heimilt er að fella starfsleyfi starfsemi úr gildi ef eftirlitsgjöld skv. 2. gr. eru ekki greidd að undangengnum tilhlýðilegum fresti. Séu gjöld skv. 3. gr. ekki greidd fellur starfsleyfið sjálfkrafa úr gildi. Sama á við ef starfsemi hefur ekki hafist einu ári frá útgáfu leyfi og ef starfsemi hefur legið niðri í tvö ár samfellt.

 

5. gr.
Gjalddagi gjalda samkvæmt 2. gr. og 3. gr. er útgáfudagur reiknings og eindagi 30 dögum siðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga, auk áfallins innheimtukostnaðar.
Um innheimtu gjalda fer samkvæmt 12. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

 

6. gr.
Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af aðildarsveitarfélögunum með heimild í 12 gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum, 21. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, 25. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli með síðari breytingum og. 8. gr. tóbaksvarnarlaga nr. 6/2002 með síðari breytingum. Gjaldskrá þessi öðlast gildi við birtingu og frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1080/2017 fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnaeftirlit á svæði Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis.

 

Mosfellsbæ 28. mars 2019

F.h. heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis,

Þorsteinn Narfason, framkvæmdastjóri.
 

Ísat-númer

Heiti atvinnustarfsemi

Tíðni

Gjald kr.

90.00.0.6

Aðilar sem sérhæfa sig í flutningi og hreinsun á seyru.

0,25

11.050

90.00.0.3

Aðrar skólphreinsistöðvar

1

48.100

01.24.0.1

Alifuglarækt  < 40.000 stæði

0,5

49.800

15.12.0.0

Alifuglasláturhús

2

156.400

52.31.0.0

Apótek

0,5

32.300

52.25.0.0

Áfengisverslun

0,5

28.900

90.00.0.9

Áhaldahús sveitarfélags

0,5

37.650

15.81.0.2

Bakarí, lítið

1

73.350

15.81.0.3

Bakarí, miðlungs

1

95.700

15.81.0.4

Bakarí, stórt

2

177.800

50.50.0.1

Bensínstöðvar, mannaðar

1

116.100

50.50.0.0

Bensínstöðvar, sjálfvirkar

1

82.100

50.20.0.1

Bifreiða- og vélaverkstæði, lítið

0,5

26.475

50.20.0.2

Bifreiða- og vélaverkstæði, stórt

0,5

41.050

50.20.0.4

Bifreiðaréttingar

0,5

18.700

50.20.0.3

Bifreiðasprautun

0,5

25.500

50.30.0.2

Bílapartasölur

1

51.000

15.96.0.0

Bjórgerð lítil

1

57.800

28.52.0.1

Blikksmíði

0,33

14.586

50.20.0.6

Bón- og bílaþvottur, handvirk

0,33

14.586

50.20.0.5

Bón- og bílaþvottur, sjálfvirk

0,5

41.050

37.20.0.2

Brennur

1

37.400

85.32.1.1

Dagmömmur með > 6 börn

0,25

14.450

92.34.0.1

Dansskólar

0,25

11.050

85.11.4.1

Dvalar- og hjúkrunarheimili

0,5

25.500

85.20.0.2

Dýralæknastofa

0,5

22.100

85.20.0.3

Dýraspítalar

0,5

28.900

01.24.0.2

Eggjabú

0,5

46.400

85.11.3.0

Endurhæfing

0,5

45.900

85.32.4.0

Félagsmiðstöðvar og æskulýðsstarfsemi

0,25

11.050

52.23.0.1

Fiskbúð

1

75.300

63.23.0.1

Flugvöllur lítill

0,33

30.294

85.14.9.1

Fótaaðgerðarstofur

0,5

22.100

80.21.0.1

Framhaldsskóli

0,5

45.900

26.61.0.0

Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu

0,5

22.100

10.31.0.0

Framleiðsla á kartöfluflögum lítil

1

57.800

25.22.0.0

Framleiðsla á umbúðaplasti

1

57.800

15.85.0.1

Framleiðsla á vörum sem koma í snertingu við matvæli

1

37.400

15.91.0.0

Framleiðsla eimaðra áfengra drykkja lítil

1

57.800

24.20.0.1

Garðaúðun

0,5

22.100

90.00.0.4

Gámastöð

0,5

27.200

50.30.0.1

Geymslusvæði

0,5

32.300

55.12.0.1

Gististaður lítill

0,25

11.050

55.12.0.2

Gististaður miðlungs

0,5

25.500

55.12.0.3

Gististaður stór

1

64.600

80.10.0.1

Grunnskólar

0,5

45.900

85.32.2.3

Gæsluvellir og opin leiksvæði

0,5

22.100

93.02.0.1

Hárgreiðslustofur og snyrtistofur

0,5

22.100

51.31.0.1

Heildverslun lítil

0,5

18.700

51.31.0.2

Heildverslun miðlungs

0,5

39.100

51.31.0.3

Heildverslun stór

1

177.300

85.12.1.1

Heilsugæslustöðvar

0,5

25.500

85.31.4.0

Heimili fyrir fatlaða lítið

0,25

14.450

85.31.4.3

Heimili fyrir fatlaða, stórt

0,5

42.500

40.10.0.2

Hitaveita úr lághita

0,33

23.562

01.42.0.1

Hundahótel

0,25

9.350

85.14.9.4

Húðflúr-stofur

1

44.200

85.14.9.5

Húðgötun

0,5

22.100

92.61.0.4

Íþróttahús, lítil

0,5

22.100

92.61.0.5

Íþróttahús, miðlungs

0,5

28.900

92.61.0.6

Íþróttahús, stór

1

71.400

92.61.0.8

Íþróttavellir

0,25

9.350

37.20.0.4

Jarðboranir

1

37.400

85.14.9.3

Jóga-stofur, heilun o.fl.

0,25

11.050

55.40.0.0

Kaffihús eða  krá lítil

0,5

30.850

55.40.0.2

Kaffihús eða  krá stór

1

97.650

55.40.0.1

Kaffihús eða krá miðlungs

1

61.700

92.62.2.0

Kappaksturs og æfingabraut

1

51.000

91.31.1.1

Kirkjur

0,25

9.350

85.14.9.2

Kírópraktor

0,25

11.050

15.13.0.4

Kjötvinnsla með reykingu, lítil

1

82.100

15.13.0.1

Kjötvinnsla, lítil

1

68.500

92.13.0.1

Kvikmyndahús

0,5

28.900

92.31.0.1

Leikhús

0,5

18.700

85.32.2.1

Leikskólar

0,5

45.900

17.30.0.1

Litun og bleiking < 10 tonn á dag

1

95.700

93.04.0.1

Líkamsræktarstöðvar, litlar

0,5

22.100

93.04.0.3

Líkamsræktarstöðvar, stórar

1

57.800

01.25.2.0

Loðdýrabú

0,5

49.800

85.12.2.1

Læknastofur án aðgerðarýmis

0,25

7.650

14.21.0.0

Malar- og sandnám; vikurnám

0,33

21.318

52.62.0.1

Markaður lítill

0,5

22.100

52.62.0.2

Markaður miðlungs

1

57.800

52.62.0.3

Markaður stór

2

129.200

55.30.1.1

Matsölustaðir litlir

1

61.700

55.30.1.2

Matsölustaðir miðlungs

1

82.100

55.30.1.3

Matsölustaðir stórir

1

120.000

55.30.1.7

Matsöluvagn lítill

0,5

30.850

55.30.1.8

Matsöluvagn stór

1

61.700

52.11.2.4

Matvöruverslun, lítil

1

44.200

52.11.2.5

Matvöruverslun, miðlungs

1

57.800

52.11.2.6

Matvöruverslun, stór

1

95.700

35.11.0.1

Málmsmiðja

0,5

28.900

20.20.0.2

Meindýravarnir

0,33

16.830

51.57.0.3

Móttaka á úrgangi til endurvinnslu

1

91.800

51.57.0.2

Móttaka brotamálms

1

105.400

55.51.0.1

Mötuneyti með fullbúnu eldhúsi, lítið

1

44.200

55.51.0.2

Mötuneyti með fullbúnu eldhúsi, miðlungs

1

64.600

55.51.0.3

Mötuneyti með fullbúnu eldhúsi, stórt

1

95.700

55.51.0.4

Mötuneyti með móttökueldhúsi, lítið

0,5

22.100

55.51.0.5

Mötuneyti með móttökueldhúsi, miðlungs

1

44.200

55.51.0.6

Mötuneyti með móttökueldhúsi, stórt

1

75.300

45.11.0.1

Niðurrif húsa undir 250 fm.

1

34.000

45.11.0.2

Niðurrif húsa yfir 250 fm.

1

51.000

93.04.0.9

Nuddstofur

0,25

11.050

25.21.0.1

Plastiðnaður

1

71.400

22.22.9.2

Prentiðnaður

0,33

21.318

92.62.0.1

Reiðhöll

0,25

9.350

92.72.0.1

Reiðskólar og hestaleigur

0,5

22.100

50.20.0.8

Ryðvarnarverkstæði

1

44.200

01.12.1.0

Ræktun grænmetis og garðplöntuframleiðsla

0,5

39.600

55.52.0.1

Sala á tilbúnum mat, lítil

1

52.950

55.52.0.2

Sala á tilbúnum mat, miðlungs

1

82.100

55.52.0.3

Sala á tilbúnum mat, stór

2

164.200

52.11.3.3

Sala á tóbaki

0,5

22.100

15.33.0.2

Salatgerð

1

99.600

55.40.0.3

Samkomusalur lítill

0,25

11.050

55.40.0.4

Samkomusalur miðlungs

0,5

28.900

55.40.0.5

Samkomusalur stór

1

57.800

58.51.3.9

Sandblástur

0,33

12.342

85.14.1.1

Sjúkraþjálfun

0,5

22.100

55.30.2.1

Skemmtistaðir

1

57.800

85.32.3.2

Skóladagheimili

0,5

28.900

90.00.0.2

Skólphreinsistöðvar og/eða fráveita 2.000-10.000 p.e. og afrennsli til strandsjávar 

1

657.600

26.12.0.0

Skurður og vinnsla á glerplötum og rúðugleri

0,33

13.464

50.20.0.7

Smurstöðvar

1

52.950

93.02.0.2

Snyrtistofur

0,5

22.100

24.52.0.1

Snyrtivöruframleiðsla lítil

0,5

25.500

24.52.0.2

Snyrtivöruframleiðsla stór

1

136.500

90.00.0.7

Sorpflutningar og sorphirða

1

57.800

93.04.0.8

Sólbaðstofur

1

44.200

40.10.0.1

Spennistöðvar

0,33

23.562

14.21.0.1

Steinmölun og framleiðsla á ofaníburði og fyllingarefnum

1

105.400

85.31.5.2

Stofnanir fyrir áfengissjúklinga

0,25

17.850

52.11.1.2

Stórmarkaðir >400m2, án matvælavinnslu

2

185.600

52.11.1.1

Stórmarkaðir >400m2, með matvælavinnslu

3

278.400

15.33.0.1

Sultu- og ávaxtagrautargerð

0,5

25.500

85.31.1.2

Sumarbúðir fyrir börn

0,5

43.000

92.61.0.1

Sundstaðir, litlir

1

114.200

92.61.0.2

Sundstaðir, miðlungs

2

193.400

92.61.0.3

Sundstaðir, stórir

3

342.600

15.84.0.1

Súkkulaði- og sælgætisgerð

1

75.300

52.11.3.1

Söluturn

0,5

22.100

52.11.3.2

Söluturn með óvarin matvæli

1

70.450

85.13.1.1

Tannlæknastofur

0,5

32.300

15.86.0.0

Te- og kaffiframleiðsla

1

37.400

55.22.0.2

Tjald- og gistivagnastæði  miðlungs

0,5

28.900

55.22.0.3

Tjald- og gistivagnastæði  stórt

1

57.800

55.22.0.1

Tjald- og gistivagnastæði lítið

0,25

11.050

80.42.2.0

Tónlistarskólar

0,25

11.050

20.30.9.2

Trésmíðaverkstæði

0,33

14.586

41.00.0.7

Vatnsveitur <151 íbúa eða matvælaframleiðsla

1

61.700

41.00.0.5

Vatnsveitur 1.000 - 5.000 íbúa

4

441.200

41.00.0.8

Vatnsveitur 151-500 íbúa

1

54.900

41.00.0.4

Vatnsveitur 5.000 - 10.000 íbúa

5

919.000

41.00.0.6

Vatnsveitur 501-1.000 íbúa

1

107.400

41.00.0.9

Vatnsveitur til einkanota

0,5

39.600

26.82.9.1

Verkstæðisaðstaða verktaka

1

105.400

29.11.0.0

Vélsmíða- og vélaviðgerðaverkstæði

0,5

18.700

50.20.0.9

Viðgerðaraðstaða eigin véla

0,5

15.300

25.21.0.2

Vinnsla með plast- og frauðefni

0,5

20.400

63.21.0.1

Vöruflutningamiðstöðvar

1

64.600

85.31.3.0

Þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara

0,5

22.100

93.01.0.0

Þvottahús og efnalaugar

0,33

14.586

80.42.9.0

Önnur fullorðinsfræðsla og ótalin fræðsla

0,25

11.050

52.27.0.0

Önnur smásala á matvöru, drykkjarvöru og tóbaki í sérverslunum

0,5

32.300

 

Gjaldskrá heilbrigðiseftirlits 2019.pdf

 

Til baka