Liðveisla

15.11.2017

Reglur Mosfellsbæjar um liðveislu


I. Kafli
Markmið, hlutverk og skipulag liðveislu


1. gr.
Markmið liðveislu
Markmið liðveislu er að efla viðkomandi til sjálfshjálpar, veita honum/henni persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.

2. gr.
Réttur til liðveislu

Heimilt er að veita þeim liðveislu sem eru fatlaðir sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks, sem býr utan stofnana eða sértækrar búsetu og hafa náð 6 ára aldri.
Liggja skal fyrir greining frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, geðlæknum eða öðrum sérfræðingum eftir því sem við á.

Liðveisla er veitt þeim börnum sem flokkast í umönnunarflokka 1, 2 og 3 eins og þeir eru skilgreindir í 5.gr. reglugerðar nr. 504/1997 um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna.

3. gr.
Stjórn og yfirumsjón

Fjölskyldunefnd fer með stjórn liðveislu á vegum Mosfellsbæjar og hefur framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs yfirumsjón með liðveislu.

4. gr.
Ákvörðun um þjónustu

Liðveisla er hluti af samþættri þjónustu við fatlað fólk á vegum fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar.

Starfsmaður sviðsins leggur mat á þörf fyrir þjónustu og leggur tillögu þar um fyrir trúnaðarmálafund sem tekur ákvörðun innan ramma gildandi reglna, sem fjölskyldunefnd hefur staðfest.

Ákvarðanir um þjónustu og fyrirkomulag eru settar í þjónustusamning sem er undirritaður af starfsmanni fjölskyldusviðs og liðveitanda.
Starfsmaður sviðsins sem hefur umsjón með liðveislu sér um ráðningu starfsmanna, annast fræðslu og þjálfun þeim til handa, fer með daglega stjórn á starfseminni og veitir liðveitendum ráðgjöf.

II. Kafli
Framkvæmd þjónustunnar

5. gr.
Umsókn um liðveislu

Umsókn um liðveislu skal vera skrifleg eða rafræn og má nálgast eyðublað á heimsíðu Mosfellsbæjar (www.mos.is). Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um umsækjanda svo og maka ef það á við.

Upplýsingar sem óskað er eftir eru m.a. um persónulegar aðstæður og lögheimili. Þá skal umsækjandi jafnframt leggja fram vottorð sérfræðings sem staðfestir þörf umsækjanda fyrir þjónustuna. Í vottorðinu skal koma fram eðli fötlunar sbr. 2. gr. þessara reglna.

Einnig skulu liggja fyrir niðurstöður mats á umönnunarflokki ef um barn er að ræða.

Umsækjandi getur veitt öðrum skriflegt umboð til að sækja um fyrir sína hönd.

Í sérstökum tilfellum og við endurnýjun umsóknar getur starfsmaður fjölskyldusviðs aflað þessara gagna með samþykki umsækjanda.6. gr.
Skilgreining á fötlun og þjónustu

Starfsmaður fjölskyldusviðs sem hefur umsjón með liðveislu metur þörf fyrir liðveislu á grundvelli umsóknar. Liðveisla samkvæmt reglum þessum er tvenns konar:

  1. Við væga fötlun skal liðveisla vera mest 10-14 klst. á mánuði.

  2. Við mikla fötlun, það er að segja ef einstaklingur er alfarið háður aðstoð annarra, skal liðveisla vera mest 16-20 klst. á mánuði.

7. gr.
Tímabil samþykktar

Samþykktir um liðveislu skulu vera tímabundnar. Fyrsta samþykkt skal að jafnaði gilda til sex mánaða. Þá skal umsókn metin að nýju og samþykkt , ef ástæða þykir til. Endurnýjuð samþykkt skal að hámarki vera til tveggja ára.

8. gr.
Kostnaður vegna liðveislu

Notandi þjónustunnar greiðir sjálfur eigin útlagðan kostnað en greitt er fyrir liðveitanda gegn viðurkenndum reikningum.


III. Kafli
Málsmeðferð, málsskot og gildistími reglna

9. gr.
Málsmeðferð og málskot

Málsmeðferð skv. reglum þessum fer að ákvæðum málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

10. gr.
Rökstuðningur synjunar

Ef umsókn er synjað skal umsækjandi upplýstur um forsendur synjunar skriflega.

11. gr.
Áfrýjunarákvæði

Umsækjandi um liðveislu getur áfrýjað ákvörðun trúnaðarmálafundar fjölskyldusviðs til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar og skal það gert skriflega innan fjögurra vikna.

12. gr.
Álitsumleitan

Í samræmi við 3.gr. laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðs fólks fer velferðaráðuneytið með yfirstjórn í málefnum fatlaðs fólks.

Umsækjandi sem er ósáttur við ákvörðun fjölskyldunefndar getur leitað til úrskurðanefndar félagsþjónustu og húsnæðismála.

13. gr.
Gildistími

Reglur þessar eru settar samkvæmt lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks og öðlast þegar gildi.


Samþykkt í fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar 24. október 2017
Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 1. nóvember 2017
Til baka