Gert ráð fyrir 350 m.kr. afgangi á rekstri Mosfellsbæjar árið 2020

31/10/2019

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2020 og næstu þrjú ár þar á eftir var lögð fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn þann 30. október.

Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að tekjur verði 13.380 m.kr., gjöld án fjármagnsliða 12.402 m.kr., fjármagnsliðir 628 m.kr. og að rekstrarafgangur verði 350 m.kr. Fyrirhugað er að framkvæma fyrir 2.970 m.kr. sem að mestu rennur til skóla-, gatna- og veitumannvirkja. Gert er ráð fyrir að íbúum fjölgi um rúmlega 5% milli ára, en þeir eru nú um 12.000.

Áætlunin gerir ráð fyrir að framlegð verði 10,6% og að veltufé frá rekstri verði jákvætt um 1.277 m.kr. eða tæplega 10%. Skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum verði 79% í árslok.

Áætlunin gerir ráð fyrir hóflegri hækkun gjaldskráa til samræmis við stefnumörkun lífskjarasamninganna en að leikskólagjöld lækki um 5%, auk þess sem álagningarprósentur fasteignagjalda lækka.

Vinna við stefnumörkun

Umhverfið hefur verið sett í öndvegi með því að marka nýja umhverfisstefnu Mosfellsbæjar sem hefur skýra tengingu við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Það er mikilvægt að stefna, markmið og aðgerðir Mosfellsbæjar hafi tengingu við heimsmarkmiðin í öllum málaflokkum. Nú er unnið að mótun stefnu í málefnum eldra fólks og lýðheilsu- og forvarnastefnu og endurskoðun á menningarstefnu og skólastefnu Mosfellsbæjar.

Vinna að stefnumörkun er á forræði einstakra nefnda bæjarins og er stefnt að því að þær verði lagðar fram til umfjöllunar bæjarstjórnar fyrri hluta árs 2020.

Þjónustuþróun

Unnið verður áfram að því að gera þjónustu Mosfellsbæjar skilvirkari, aðgengilegri fyrir alla og nýta til þess snjallar lausnir.

Áframhaldandi aukning verður á nýjum plássum á leikskólum fyrir 12–18 mánaða börn og er gert ráð fyrir að fjölga um 25 pláss á árinu 2020. Þá verður verulegum fjármunum varið til upplýsinga- og tæknimála og bættrar aðstöðu í grunnskólum bæjarins.

Á sviði fjölskyldumála eru lagðir til auknir fjármunir í málefni fatlaðs fólks, meðal annars með stofnun heimilis fyrir geðfatlaða. Aukin áhersla verður á félagslega ráðgjöf sem byggist á breytingum á lögum um félagsþjónustu.

Á sviði menningarmála er lagt til að framlag í lista- og menningarsjóð hækki um 14% auk þess sem stefnumörkun um starfsemi Hlégarðs ljúki og auknum fjármunum verði varið í endurbætur hússins.

Unnið er að endurskoðun aðalskipulags bæjarins, innleiðingu umhverfisstefnunnar og úrvinnslu verkefna sem hlutu brautargengi í lýðræðisverkefninu Okkar Mosó. Gert er ráð fyrir aukningu framlaga til Strætó, annars vegar vegna aukinnar þjónustu í nýrri hverfum bæjarins og hins vegar vegna samkomulags um stórátak í uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu.

Vinna við Helgafellsskóla heldur áfram og fjölnota íþróttahús verður tekið í gagnið innan skamms.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri:

„Það er okkur Mosfellingum sem fyrr fagnaðarefni að rekstur og starfsemi Mosfellsbæjar er í miklum blóma og kraftur einkennir samfélagið okkar sem er í örum vexti. Íbúar eru nú um 12.000 og heldur áfram að fjölga á næsta ári. Við þurfum í sameiningu að treysta og viðhalda þeim einkennum sem við vitum að eru einn af lyklum velgengni okkar sem sveit í borg þannig að vöxtur sveitarfélagsins hafi jákvæð áhrif á bæjarbraginn, þjónustu og þjónustustig. Á næsta ári mun íbúum fjölga og tekjur aukast, og álögur á íbúa og fyrirtæki munu ekki hækka að raungildi heldur lækka í nokkrum tilfellum. Þjónusta við íbúa og viðskiptavini eflist stig af stigi, Helgafellsskóli er í byggingu og fjölnota íþróttahús verður tekið í notkun innan skamms. Allt er þetta gert til að mæta þörfum íbúa núna og til framtíðar, byggja upp gott samfélag og auka lífsgæði og velferð íbúa.“

 

Almennar upplýsingar um Mosfellsbæ:
  • Íbúar Mosfellsbæjar eru um 12.000.
  • Í forsendum fjárhagsáætlunar 2020 er miðað við að íbúum fjölgi um 5,9%.
  • Mosfellsbær er sjöunda stærsta sveitafélag landsins og fjölgun íbúa á árinu 2019 verður líkast til í kringum 5,2%.
  • Áformað er að bæjarsjóður verði rekinn með 350 m.kr. afgangi.
  • Áætluð rekstrargjöld á árinu 2020 eru um 5,5 miljarðar króna og áætlaður launakostnaður um 6,3 milljarðar króna.
  • Áætlað er að skuldaviðmið nemi 79% í árslok.
  • Starfsmenn sveitafélagsins eru rúmlega 800.
Nánari upplýsingar veita:

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri, s. 525-6700, haraldur@mos.is.
Arnar Jónsson, forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar, s. 840-1244, arnar@mos.is.

 

Til baka