Reglur um daggæslu barna í heimahúsum

1. gr. um vistun og skyldur dagforeldra og foreldra/forráðamenn barna í daggæslu

I.   Umsókn um vistun barns hjá dagforeldri

 1. Við upphaf vistunar barns skulu dagforeldri og foreldrar/forráðamenn undirrita sérstakan  vistunarsamning á þar til gerðu eyðublaði. Uppsögn á vistunarsamningi skal vera skrifleg og með minnst eins mánaðar fyrirvara.
 2. Í þeim tilfellum þar sem foreldrar/forráðamenn vista barn sitt hjá dagforeldri sem er með  þjónustusamning við Mosfellsbæ, skal jafnframt gera þríhliða samning, milli dagforeldris, foreldra/forráðamanna og Mosfellsbæjar um gjaldskrá vistunarinnar.
 3. Þegar umsókn um byrjendaleyfi er lögð fram, þarf umsækjandi að afla umsagnar barnaverndaryfirvalda í Mosfellsbæ á því að þau geri ekki athugasemd við að umsækjandi eða aðrir heimilisfastir hafi börn í sinni umsjá.
 4. Tímarammi daggæslu er frá kl. 7.00 til 19.00 á virkum dögum, en samfelldur vistunartími  barns verði þó aldrei lengri en 9 tímar dag hvern.

 

II.  Um réttindi og skyldur dagforeldris

 1. Dagforeldri ber ábyrgð á andlegri og líkamlegri velferð barnsins meðan á dvöl hjá því  stendur og skal hlúa að heilsu þess í sem víðtækustum skilningi. Þetta á jafnt við um fæðuval, leiki, leikföng, hreyfingu, útiveru, tilfinningalíf og félagslega líðan barns. Óheimilt er að beita barn andlegri eða líkamlegri hirtingu.
 2. Dagforeldri skal eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti endurnýja þekkingu sína í samræmi við 21. gr VII. kafla reglugerðar 907/2005 um daggæslu barna í heimahúsum, sérstaklega varðandi þekkingu á fyrstu hjálp og slys í heimahúsum.
 3. Á hverju gæsluheimili skulu vera til leikföng er hæfa aldri og þroska þeirra barna sem þar dvelja.
 4. Daglegt fæði barnanna skal vera í samræmi við ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um mataræði ungra barna.
 5. Dagforeldri skal hafa matseðil dagsins skriflegan svo að foreldrar/forrámenn geti fylgst með mataræði barna sinna.
 6. Börn skulu að öllu jöfnu njóta daglegrar útivistar.
 7. Æskilegt er að dagforeldri hafi frumkvæði að viðræðum við foreldra/forráðamenn barnanna og skýri daglega frá því hvernig dagurinn hefur gengið fyrir sig hjá viðkomandi barni.
 8. Ef barn er vanhirt og/eða á við andlega eða líkamlega örðugleika að stríða, ber dagforeldri þegar í stað að ræða um það við foreldra/forráðamann. Verði dagforeldri þess áskynja að barn sé vanrækt, uppeldi þess, atlæti eða aðbúnaður ábótavant ber því jafnframt að tilkynna slíkt til barnaverndarnefndar sbr. lög um vernd barna og ungmenna.
 9. Dagforeldri er ekki skylt að taka barn í gæslu sem er með hita eða greinileg vanlíðunareinkenni vegna sjúkleika.
 10. Dagforeldri er ekki heimilt að aka daggæslubörnum í bíl sínum nema með skriflegu samþykki foreldra/forráðamanna. 

 

III.  Um réttindi og skyldur foreldra/forráðamanna barna

 1. Foreldrar/forráðmenn skulu í samráði við dagforeldri gefa barninu möguleika á minnst viku aðlögunartíma á vist á gæsluheimili. Fyrstu dagana skal foreldri(ar)/forráðmaður (menn) dvelja með barni sínu.
 2. Foreldrar/forráðamenn skulu hafa barnið hrein og hlýlega klædd, með viðeigandi skjólfatnað og fatnað til skiptanna eftir þörfum.
 3. Foreldrum/forrámönnum ber að tilkynna forföll eða breyttan komutíma barnsins eins fljótt og auðið er.
 4. Foreldrar/forráðmenn skulu láta dagforeldri í té upplýsingar um hvar er hægt að ná til þeirra, ef nauðsyn krefur. Einnig að láta dagforeldri strax vita um breytt símanúmer og/eða heimilisfang.
 5. Við komu og brottför barnsins, skulu foreldrar/forráðamaður/men klæða barn sitt í og úr yfirhöfnum.
 6. Æskilegt er, að foreldrar/forráðmenn spyrjist fyrir um hvernig dagur barnsins hefur gengið fyrir sig þegar barnið er sótt, auk þess er æskilegt að foreldrar/forráðamenn geti rætt við  dagforeldrið á öðrum tíma um líðan og þroskaframvindu barnsins þegar barnið er ekki viðstatt.
 7. Telji foreldri/forráðamenn barns eða annar aðili að barn njóti ekki þess aðbúnaðar og atlætis hjá dagforeldri sem því ber, skal hann tilkynna málið þegar í stað til leikskólafulltrúa, sem kannar málið.

 

2. gr. um ábyrgð, eftirlit o.fl.

Fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar í hlutverki félagsmálanefndar skv. lögum ber almenna ábyrgð á velferð barna í bæjarfélaginu og skal sjá  til þess að aðbúnaði barna sé ekki áfátt. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur með reglum þessum falið fræðslunefnd að veita leyfi til daggæslu barna í heimahúsum og ber fræðslunefnd ábyrgð á því að höfð sé umsjón og eftirlit með starfsemi dagforeldra á grundvelli neðangreindrar reglugerðar og þessara reglna og felur leikskólafulltrúa framkvæmd þess eftirlits og útgáfu daggæsluleyfa.

Þeir aðilar, sem hafa leyfi fræðslunefndar til að taka börn í gæslu í heimahúsi, eru þeir einu sem hafa heimild til að taka greiðslu fyrir slíka gæslu í Mosfellsbæ.

 Með útgáfu þessara reglna vill fræðslunefnd Mosfellsbæjar stuðla að góðri líðan barnanna á heimilunum dagforeldra og jákvæðum samskiptum foreldra/forráðamanna þeirra og dagforeldra.

Allar persónulegar upplýsingar sem dagforeldri og foreldrar/forráðamenn barnsins kunna að fá af högum hvors annars, vegna samskipta sinna, ber að líta á sem trúnaðarmál.

 

3. gr. um heimild til setningu reglna þessara

Ofangreindar reglur Mosfellsbæjar varðandi daggæslu barna í heimahúsum eru settar með heimild í reglugerð nr. 907/2005 um daggæslu barna í heimahúsum, en reglugerðin er sett af félagsmálaráðuneytinu með stoð í lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Reglurnar taka gildi strax og eldri reglur um sama efni frá 2001 falla úr gildi.

Skilyrði fyrir leyfisveitingu skv. þessum reglum eru talin upp í  13. gr. ofangreindrar reglugerðar. Sérstök athygli umsækjenda er vakin á 16. og 17. grein ofangreindrar reglugerðar um samþykki annarra eigenda í fjöleignarhúsi [1] og samþykki leigusala fyrir því að daggæslan fari fram. Umsóknum um leyfi til daggæslu skal skilað inn í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar.

 

Samþykkt á 515. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar þann 24. júní 2009.

 

[1]Umsækjandi leiti eftir skriflegu samþykki húsfélagsfundar.