Samþykkt um umgengi og þrifnað í hesthúsahverfinu á Varmárbökkum

1. gr. Gildissvið
Samþykkt þessi gildir um hesthúsahverfið á Varmárbökkum (þ.m.t. opin svæði, tamningargerði og hólf, svo og gerði við hvert hús).

2. gr. Umsjón með framkvæmd
Um eftirlit með framkvæmd samþykktar þessarar fer samkvæmt lögum um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

3. gr. Útlit húsa og gerða
Húsunum skal vel við haldið, bæði hvað varðar málningu og annan frágang utanhúss.
Jarðvegur innan gerða, og utan eftir því sem við á, skal vera malarborinn og ávallt haldið snyrtilegum.

4. gr. Almenn umgengni
Þeir, sem nota hesthús í hverfinu, skulu ganga vel um umhverfi sitt. Bannað er að skilja eftir hvers konar rusl eða annað óviðkomandi utanhúss, s.s. sagpoka, heyrúllur og rúllubaggaplast, timbur og verkfæri.

Í hverju hesthúsi skal vera viðurkennt sorpílát og skulu hesthúsaeigendur kosta uppsetningu þess og tæmingu. Urðun úrgangsefna í hesthúsinu og öll brennsla er bönnuð. Hættulegum úrgangi skal halda aðskildum frá öðrum úrgangi og skila inn til móttökustöðva fyrir spilliefni.
Óheimilt er að geyma hey og spón utandyra á svæðinu, svo og að dreifa spóni og heyi um svæðið.

Lausaganga hesta er bönnuð. Eigendur bera ábyrgð á leigjendum sínum hvað varðar alla umgengni í hesthúsahverfinu.

5. gr. Taðþrær
Taðþrær skulu vera þannig úr garði gerðar að þær valdi ekki mengun. Sérstaklega  skal þess gætt að ekki geti lekið úr þeim. Hreinsa skal taðþrær reglulega og skulu eigendur hesthúsa bera kostnað við hreinsunina ef einhver er.

Bannað er að setja annað í taðþrærnar en hrossatað og moð og gæta skal þess að þær yfirfyllist ekki.

Gæta skal fyllsta öryggis svo börnum stafi ekki hætta af þrónum.

6. gr. Rotþrær og safnþrær
Eigendur hesthúsa skulu ganga frá tengingum og öðrum útbúnaði, svo sem salernum, rotþróm og safnþróm. Þetta á við hvort sem um er að ræða þegar uppsettan eða nýjan búnað og skulu framkvæmdir fara fram innan hæfilegs frests sem heilbrigðisfulltrúi og byggingarfulltrúi ákveða.

Hreinsun þróa skal framkvæmd reglulega eða áður en þær yfirfyllast.

7. gr. Hestakerrur, vinnuvélar, bílar, gámar o.fl.
Bannað er að geyma ógangfæra eða númerslausa bíla, gáma, vinnuvélar, óskráðar kerrur, palla eða hliðstæða hluti á svæðinu. Skráðar kerrur og léttikerrur skal geyma á þar til gerðu kerrustæði.

8. gr. Hundahald á svæðinu
Gæta skal þess að hundar á svæðinu valdi ekki slysahættu, fæli hesta eða valdi nágrönnum ónæði. Hundar eiga alltaf að vera undir eftirliti eiganda, sbr. samþykkt um hundahald í Mosfellsbæ.

Komi í ljós að eigandi hafi ekki stjórn á hundi sínum hvað þessi atriði varðar skal hætta að koma með hundinn inn á svæðið.

9. gr. Notkun hesthúsa
Ekki er heimilt að nota hesthús fyrir annað en hesta, hey, félagsaðstöðu og annað sem hestamennsku viðkemur.

10. gr. Brot og viðurlög
Með brot á samþykkt þessari og um valdsvið, þvingunarúrræði, málsmeðferð, úrskurði og viðurlög fer samkvæmt lögum um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, nr. 81/1988, með síðari breytingum.

11. gr.
Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkti á fundum sínum 2. október 1996 og 19. febrúar 1997, staðfestist hér með samkvæmt 18. gr. laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, nr. 81/1988, með síðari breytingum, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

 

Umhverfisráðuneytinu, 7. apríl 1997.

F.h.r.
Ingimar Sigurðsson.
Sigurbjörg Sæmundsdóttir.

 

Nr. 238/1997