Samþykkt um hundahald í Mosfellsbæ

1. gr. Almennt ákvæði
Hundahald í Mosfellsbæ sætir þeim takmörkunum sem kveðið er á um í samþykkt þessari.

2. gr. Skráningarskylda
Skylt er að skrá hund á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar eigi síðar en mánuði eftir að hann er tekinn á heimili og hvolpa eigi síðar en þeir verða sex mánaða gamlir. Mynd af hundinum og vottorð dýralæknis um að hundur hafi verið hreinsaður skulu fylgja umsókn um skráningu. Bæjarstjórn er heimilt að ákveða að hundar skuli örmerktir.

Hund skal skrá á nafn og heimilisfang lögráða einstaklings.

Dveljist hundur tímabundið í Mosfellsbæ skal skrá hann til bráðabirgða en slík skráning skal ekki gilda lengur en í 6 mánuði.

Skráning er háð því að hundur raski eigi ró íbúa bæjarins og sé hvorki þeim né öðrum sem um bæinn fara til óþæginda með tilliti til hávaða, óþrifnaðar, eyðileggingar verðmæta eða slysahættu.  Við skráningu hunda getur heilbrigðiseftirlitið leitað umsagnar lögreglu telji hún ástæðu til.

Hundaeiganda ber að tilkynna skrifstofu bæjarins um aðsetursskipti og ef hundurinn drepst.

Við aðseturskipti skal afla samþykkis nágranna, sbr. 5. gr. þessarar samþykktar.

Við eigendaskipti skal skrá hund á nafn nýs eiganda.

Við skráningu fær eigandi afhent þar til gert merki með skráningarnúmeri sem jafnan skal vera á hálsól hundsins.

3. gr. Gjald fyrir hundahald
Bæjarstjórn er heimilt að setja gjaldskrá, að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar, til að standa undir kostnaði vegna skráningar og eftirlits með hundahaldi samkvæmt samþykkt þessari. Ábyrgðartrygging skal vera innifalin í gjaldi. Gjöld mega aldrei vera hærri en sem nemur kostnaði við veitta þjónustu og framkvæmd eftirlits með einstökum þáttum. Sveitarfélagið skal láta birta gjaldskrána í B-deild Stjórnartíðinda. Vísa skal til samþykktar þessarar í gjaldskránni.1)

4. gr. Almennt um skyldur hundaeigenda
Hundaeiganda ber að sjá til þess að hundur hans sæti ekki illri meðferð.

Hundur skal að jafnaði hýstur á þeim stað þar sem hann er skráður. Óheimilt er að halda hund þar sem enginn býr.

Hundur skal aldrei ganga laus á almannafæri heldur vera í taumi í fylgd með aðila sem hefur fullt vald yfir honum. Á almannafæri er hundaeiganda skylt að fjarlægja saur eftir hund sinn/hunda sína á tryggilegan hátt.

Hundar skulu færðir til hreinsunar í október-desember ár hvert. Framvísa skal vottorði um hreinsun við hundaeftirlitsmann fyrir 1. desember ár hvert. Vanræksla á að láta hreinsa hund eða skila hreinsunarvottorði leiðir til þess að leyfi til að halda téðan hund fellur úr gildi.

Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn á skólalóðir og inn í skóla, samkomuhús, sundstaði, barnaleikvelli, matvöruverslanir eða aðra opinbera staði þar sem matvæli eru um hönd höfð.

Um aðrar takmarkanir á aðgengi hunda gilda ákvæði heilbrigðisreglugerðar og reglugerðar um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla. Um aðgengi hjálparhunda fyrir fatlaða gilda ákvæði heilbrigðisreglugerðar.

5. gr. Hundahald í fjöleignarhúsum.
Um hundahald í fjöleignarhúsi gilda ákvæði laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994, með síðari breytingum.

6.gr. Eftirlit með hundahaldi
Eftirlitsmaður með dýrum í Mosfellsbæ annast eftirlit með hundahaldi í Mosfellsbæ undir eftirliti og á ábyrgð heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis. Hann skal halda dagbók um vinnu sína og gefa bæjarstjórn og heilbrigðisnefnd árlega skýrslu um hundahald í Mosfellsbæ og starf sitt vegna þess. Dýraeftirlitsmaður getur leitað aðstoðar lögreglu þegar þörf krefur.

7. gr. Heimild til að handsama og aflífa hunda
Hunda sem ganga lausir á almannafæri er dýraeftirlitsmanni heimilt að handsama og færa í sérstaka hundageymslu sem hefur starfsleyfi heilbrigðiseftirlits.  Sama gildir um óleyfilega hunda og hættulega hunda.

Sé skráður hundur handsamaður skal tilkynna eiganda strax um handsömun hans og hvað vanræksla á að vitja um hundinn getur haft í för með sér.  Hafi óskráður hundur verið handsamaður er óheimilt að afhenda hann fyrr en að skráningu lokinni og þegar gjald fyrir hundahald hefur verið greitt. Sé hunds eigi vitjað innan einnar viku skal honum ráðstafað til nýs ábyrgs eiganda, hann seldur fyrir áföllnum kostnaði eða hann aflífaður.

Hafi eigandi ástæðu til að ætla að hundur hans sé grimmur eða varasamur skal hann sjá til þess að hundur hans sé ávallt mýldur utan heimilis síns. Hafi hundur bitið mann og/eða er hættulegur getur dýraeftirlitsmaður í samráði við heilbrigðisfulltrúa tekið ákvörðun um að hundur verði aflífaður þegar í stað. Óski hundaeigandi þess er heimilt að leita álits héraðsdýralæknis áður en ákvörðun um aflífun er tekin.

Kostnaður við handsömun, geymslu og aflífun hunda skal að fullu greiddur af eigendum, samkvæmt gildandi gjaldskrá þar að lútandi.

8. gr. Heimild til að afturkalla leyfi til hundahald
Sé um alvarlegt eða ítrekað brot á samþykkt þessari að ræða getur dýraeftirlitsmaður í samráði við heilbrigðisfulltrúa afturkallað skráningu einstakra hunda og bannað viðkomandi eiganda að vera með hund í Mosfellsbæ um lengri eða skemmri tíma.

9. gr. Frekari takmarkanir á hundahaldi
Bæjarstjórn getur, að fengnum tillögum heilbrigðisnefndar, ákveðið að veita ekki heimild til hundahalds fyrir ákveðnum hundategundum sem taldar eru hættulegar.

Bæjarstjórn getur ákveðið að merkja ákveðin svæði þar sem ekki má vera með hunda.  Einnig getur bæjarstjórn ákveðið að láta afmarka ákveðin svæði þar sem má sleppa hundum lausum.  Svæði þessi skulu auglýst og kynnt sérstaklega fyrir hundaeigendum.

Um aðrar takmarkanir á aðgengi hunda gilda ákvæði heilbrigðisreglugerðar nr. 149/1990, með síðari breytingum, og reglugerðar nr. 522/1994, um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla, með síðari breytingum.

10. gr. Málskot
Ákvörðunum samkvæmt samþykkt þessari er heimilt að skjóta til heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis. Að öðru leyti fer um málskot samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

11.gr. Viðurlög.
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við að lögum.

Með mál út af brotum á samþykkt þessari eða reglum sem settar eru samkvæmt henni, skal farið sem opinbert mál.

12. gr. Gildistaka.
Framangreind samþykkt bæjarstjórnar Mosfellsbæjar frá 29. apríl 1998 staðfestist hér með samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir til þess að öðlast þegar gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi fyrri samþykkt um hundahald í Mosfellsbæ nr. 444 frá 28. október 1993.

 

Umhverfisráðuneytinu, 8. júní 1998.

F. h. r.
Ingimar Sigurðsson.  
Sigurbjörg Sæmundsdóttir.

1) Skv. samþykkt nr. 888/2000, um breytingu á samþykkt nr. 332/1998 um hundahald í Mosfellsbæ.

 

Nr. 332/1998