Eldri borgarar - Dagdvöl aldraðra í Mosfellsbæ

 

I. kafli - Markmið, hlutverk og skipulag dagdvalar

1. gr. Markmið
Markmið dagdvalar aldraðra  er að veita þeim sem að staðaldri þurfa eftirlit og umsjá stuðning til að geta búið áfram heima. Efla einstaklinginn til sjálfshjálpar og gera honum kleift að búa sem lengst í heimahúsi, við sem eðlilegastar aðstæður.

Starfsfólk hafa við mat á þjónustuþörf ávallt að leiðarljósi getu og færni umsækjanda.

2. gr. Hlutverk
Hlutverk dagdvalar er að bjóða einstaklingum upp á mat á heilsufari, þjálfun, tómstundaiðju, félagslegan stuðning, fræðslu, ráðgjöf og aðstoð við athafnir daglegs lífs og ferðir milli dagdvalar og heimilis sbr. 3. liður 13. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999. Einstaklingar sem dvelja í dagdvöl njóta eftirlits svo sem með, andlegri og líkamlegri líðan, næringu og þátttöku í félagsstarfi og fylgst er með mætingum í dagdvölina.

3. gr. Réttur til dvalar í dagvist
Rétt til dagdvalar eiga þeir einstaklingar sem þurfa eftirlit og umsjá til að geta búið áfram heima. Dvöl er tímabundin, ýmist daglega eða nokkra daga í viku. Dvalartími er frá kl. 08:00 til 16:00 virka daga. Þörf fyrir dvöl skal endurmetin eftir þörfum.

Dagdvöl er samtvinnuð þeirri starfsemi sem fer fram í þjónustumiðstöð aldraðra við Eirhamra.

4. gr. Stjórn og yfirumsjón
Fjölskyldunefnd fer með málefni dagdvalar á vegum Mosfellsbæjar. Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með dagdvöl.

Eir hjúkrunarheimili annast daglega stjórnun og þjónustu skjólstæðinga dagdvalar og með aðkomu hjúkrunarfræðings ásamt félagsliða eða umönnunarstarfsmanns Eirar samkvæmt samningi Mosfellsbæjar við hjúkrunarheimilið.

 

II. kafli - Framkvæmd þjónustunnar

5. gr. Umsókn
Umsókn um dagdvöl skal vera rafræn í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar eða skrifleg og þá skal skila umsókninni til Þjónustuvers Mosfellsbæjar, í Kjarna, 2. hæð. Félagsráðgjafi og hjúkrunarfræðingur meta þjónustuþörf umsækjanda. Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um umsækjanda svo sem heilsufar, færni og ástæðu umsóknar. Umsókn skal fylgja vottorð sérfræðings sem staðfestir þörf umsækjanda fyrir þjónustuna. Í umsókn skal koma fram hversu marga daga í viku er óskað eftir þjónustu.

Umsækjandi getur veitt öðrum skriflegt umboð til að sækja um fyrir sína hönd.

Í sérstökum tilfellum og við endurmat umsóknar getur félagsráðgjafi aflað þessara gagna skriflega eða með símtali við sérfræðing með samþykki umsækjanda.

6. gr. Mat á þörf fyrir þjónustu
Mat á þörf einstaklings fyrir þjónustu tekur mið af þeirri þjónustu sem er veitt sbr. eftirfarandi:

  1. Veit er aðstoð eftir þörfum við máltíðir
  2. Gert er ráð fyrir að einstaklingur komist að mestu hjálparlaust milli staða.
  3. Gert er ráð fyrir að einstaklingur geti að mestu séð um salernisferðir sjálfur.
  4. Veitt er aðstoð með lyfjatöku t.d. minnt á lyfjatíma og aðstoð við inntöku lyfja.
  5. Veitt er aðstoð t.d. með blóðsykurmælingu, bóðþrýstingsmælingu og púlsmælingu.
  6. Veitt er aðstoð við einfaldar sáraskiptingar.
  7. Gert er ráð fyrir að einstaklingur hafi andlega getu til að nýta þau úrræði sem eru í boði og þurfti ekki stöðugt eftirlit.
  8. Unnt er að leiðbeina og aðstoða fólk sem er sjálfbjarga við að fara í bað.

Í tilvikum þegar ljóst er að mati starfsfólks dagdeildar að einstaklingurinn er of veikur til að nýta sér þjónustu dagdvalar er fjölskyldusviði tilkynnt um það. Starfsmaður sviðsins tekur málið til sín og leitast við að finna viðeigandi úrræði fyrir einstaklinginn.

7. gr. Samstarf um þjónustu
Leitast skal við að skipuleggja og samhæfa þjónustuna annarri þjónustu sem viðkomandi nýtur svo sem frá heilsugæslu eða öðrum sjúkra- og heilbrigðisstofnunum. Í slíkum tilvikum skal ætíð liggja fyrir samþykki þjónustuþega.

8. gr. Gjald dagvistar
Fyrir dagvist skal greitt samkvæmt gjaldskrá sem bæjarstjórn Mosfellsbæjar setur fram að fengnum tillögum frá fjölskyldunefnd og í samræmi við ákvæði reglugerðar um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum, hverju sinni sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

9. gr. Forföll
Þjónustuþega ber að tilkynna forstöðumanni dagdvalar aldraðra ef hann forfallast og getur ekki komið til dagdvalar.

 

III kafli - Málsmeðferð, málskotsréttur umsækjanda og gildistími reglna

10. gr. Mat á þjónustuþörf
Starfsmaður fjölskyldudeildar leggur fyrir umsókn um dagdeildarpláss þar sem umsóknin er metin í hverju einstöku tilfelli á fundi með hjúkrunarfræðingi dagdeildar til samþykktar eða synjunar.

11. gr. Rökstuðningur synjunar
Ef umsókn er synjað fær umsækjandi skriflegar upplýsingar þar sem forsendur synjunar eru rökstuddar. Samhliða því skal hann fá skriflegar upplýsingar um áfrýjunarrétt sinn.

12. gr. Áfrýjunarákvæði
Umsækjandi getur áfrýjað ákvörðun trúnaðarmálafundar fjölskyldusviðs til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar og skal það gert skriflega innan fjögurra vikna.

13. gr. Álitsumleitan
Í samræmi við 3. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 hefur heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið yfirstjórn í málefnum aldraðra og eftirlit með framkvæmd laganna.  Umsækjandi sem er ósáttur við ákvörðun fjölskyldunefndar getur því leitað álits ráðuneytisins.

14. gr. Gildistími
Reglur þessar eru settar samkvæmt lögum nr. 125/1999 um málefni aldraðra og öðlast þegar gildi.

Samþykkt í fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar 10. desember 2013.
Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar  18. desember 2013.