Samþykkt fyrir Íþrótta- og tómstundanefnd

1.gr.
Íþrótta- og tómstundanefnd fer með íþrótta-, tómstunda-, forvarna- og lýðsheilsumál eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum og í samþykkt þessari.

2.gr.
Íþrótta- og tómstundanefnd er skipuð fimm fulltrúum og fimm til vara, kosnum af bæjarstjórn. Bæjarstjórn kýs formann og varaformann. Kjörtímabil hennar er það sama og bæjarstjórnar. Nefndin skal halda gerðabók og skulu fundargerðir hennar sendar bæjarstjórn til staðfestingar.

Fulltrúar í íþrótta- og tómstundanefnd skulu gæta þagmælsku um einkamálefni fólks sem fjallað er um á fundum nefndarinnar. Fulltrúi skal víkja af fundi, og kalla til varamann, tengist hann einstaklingum eða málum sem fjallað er um í nefndinni, þannig að spillt geti óhlutdrægni hans og valdið tortryggni.

3.gr.
Hlutverk og verkefni íþrótta- og tómstundanefndar:

 • Gera tillögur til bæjarstjórnar um stefnu í íþrótta-, tómstunda, forvarna- og lýðheilsumálum og hafa eftirlit með að stefna bæjaryfirvalda á hverjum tíma sé haldin.
 • Stuðla að því að sjónarmið frístunda og lýðheilsu sé fléttuð í alla stefnumótun og aðgerðir á vegum bæjarins.
 • Efla samstarf og fylgjast með framkvæmd íþrótta-, tómstunda-, forvarna- lýðheilsumála og stuðla að því að stofnanir/félög vinni að settum markmiðum, í samræmi við lög og veiti góða þjónustu.
 • Leggja mat á þá þjónustu sem veitt er á vegum sveitarfélagsins í íþrótta-, tómstunda- forvarna- og lýðheilsumálum.
 • Stuðla að aukinni þekkingu og fræðslu um íþrótta-, tómstunda-, forvarna- og lýðheilsumál á meðal bæjarbúa, sérstaklega í þeim stofnunum/félögum sem fara með málefni barna og unglinga.
 • Fjalla um tillögur að fjárhagsáætlun hvers árs hvað varðar þá liði sem falla undir verksvið nefndarinnar.
 • Fjalla um erindi sem berast nefndinni.
 • Vera bæjarstjórn að öðru leyti til ráðuneytis í íþrótta, tómstunda-, forvarna- og lýðheilsumálum.
 • Efla íþrótta-, tómstunda, forvarna- og lýðheilsustarf í Mosfellsbæ og hafa um það samstarf við félög og aðila sem starfa á því sviði.
 • Gera tillögu til bæjarstjórnar um styrki eða samninga til þeirra er starfa að íþrótta-, tómstunda-, forvarna- og lýðheilsumálum.
 • Koma fram fyrir hönd Mosfellsbæjar varðandi framkvæmd samstarfssamninga við íþrótta- og tómstundafélög og fundar reglulega með fulltrúum félaga.
 • Fylgjast með því að styrkir bæjarins í málaflokkunum nýtist samkvæmt þeim markmiðum sem þeir eru ætlaðir til.
 • Stuðla að aukinni þekkingu og fræðslu um íþrótta-, tómstunda-, forvarna- og lýðheilsumál á meðal bæjarbúa, sérstaklega í þeim stofnunum/félögum sem fara með málefni barna og unglinga.
 • Vinna að öðrum þeim verkefnum sem bæjarstjórn felur nefndinni á hverjum tíma.

 

4. gr.
Framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs, tómstundafulltrúi og íþróttafulltrúi sitja fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. Þau eru ráðgjafar nefndarinnar og sér um framkvæmdastjóri fræðslu- og frístundasviðs að jafnaði um ritun fundargerða, nema nefndin ákveði annað. Hann undirbýr fundi í samstarfi við formann og framkvæmir ákvarðanir nefndarinnar eftir að bæjarstjórn hefur staðfest þær.

Stefna Mosfellsbæjar í mannauðsmálum gildir fyrir starfsemi nefndarinnar eins og við getur átt.

5. gr.
Séu ákvæði í lögum eða samstarfssamningum um seturétt aðila utan nefndarinnar, þegar um mál þeim tengd er fjallað, skal þess gætt að þau ákvæði séu uppfyllt.

Nefndin skal gæta ákvæða stjórnsýslulaga við meðferð mála.

 

Samþykkt á 727. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæja þann 31. 10. 2018.