Samþykkt fyrir lýðræðis- og mannréttindanefnd Mosfellsbæjar

1. gr.
Lýðræðis- og mannréttindanefnd fer með lýðræðismál og mannréttindamál fyrir hönd bæjarstjórnar Mosfellsbæjar eftir því sem nánar er kveðið á um í samþykkt þessari og í samræmi við Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, 1994 nr. 62 19. maí.

Jafnframt fer nefndin með jafnréttismál eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.

2.gr.
Lýðræðis- og mannréttindanefnd er skipuð fimm aðalmönnum og jafnmörgum til vara, kosnum af bæjarstjórn. Bæjarstjórn kýs formann og varaformann nefndarinnar. Kjörtímabil hennar er það sama og bæjarstjórnar.

Nefndin skal halda gerðabók og skulu fundargerðir hennar sendar bæjarstjórn til staðfestingar.

Fulltrúar í lýðræðis- og mannréttindanefnd skulu gæta þagmælsku um einkamálefni fólks sem fjallað er um á fundum nefndarinnar. Fulltrúi skal víkja af fundi, og kalla til varamann, tengist hann einstaklingum eða málum sem fjallað er um í nefndinni sbr. stjórnsýslulög, þannig að spillt geti óhlutdrægni hans og valdið tortryggni.

3.gr.
Hlutverk og verkefni lýðræðis- og mannréttindanefndar eru að:

 • Gera tillögur til bæjarstjórnar um stefnu Mosfellsbæjar í lýðræðis- og mannréttindamálum og hafa eftirlit með að stefna bæjaryfirvalda í málaflokknum sé haldin á hverjum tíma.
 • Leggja reglubundið mat á stöðu lýðræðis- og mannréttinda hjá Mosfellsbæ og gera tillögur að umbótum þegar þess þarf með. Einnig að fjalla um þær ábendingar sem berast nefndinni vegna þeirra viðfangsefna sem nefndin hefur með höndum.
 • Gera tillögur til bæjarstjórnar um ný verkefni, sem stuðla að þróun og umbótum á sviði lýðræðis- og mannréttindamálum.Að þróa og útfæra lýðræðisverkefnið „Okkar Mosó“ í samvinnu við starfsmenn bæjarins og íbúa.
 • Annast jafnréttismál eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000.
 • Gera tillögur til bæjarstjórnar um aðgerðir til að jafna stöðu kynjanna í Mosfellsbæ eftir því sem ástæða er til hverju sinni.
 • Hafa eftirlit með jafnréttismálum í stofnunum bæjarins, og fylgjast með að þær fylgi stefnu bæjaryfirvalda í jafnréttismálum og vinni samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
 • Fylgjast með ástandi jafnréttismála í Mosfellsbæ og leggja mat á stöðu þeirra í bæjarfélaginu með tölulegum upplýsingum og könnunum á meðal bæjarbúa. Einnig að fjalla um þær kvartanir sem berast vegna jafnréttismála.
 • Vera tengiliður við ráðuneyti jafnréttismála og Jafnréttisráð.
 • Taka við ábendingum vegna brota á jafnréttislögum.
 • Fjalla um erindi sem berast nefndinni.
 • Vinna að öðrum þeim verkefnum sem bæjarstjórn felur nefndinni á hverjum tíma.
 • Fjalla um tillögur að fjárhagsáætlun hvers árs hvað varðar þá liði sem falla undir verksvið nefndarinnar.
 • Vera bæjarstjórn að öðru leyti til ráðuneytis í lýðræðis- og mannréttindamálum.

 

4. gr.
Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar og mannauðsstjóri sitja fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. Þau eru ráðgjafar nefndarinnar og sér forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar að jafnaði um ritun fundargerða, nema nefndin ákveði annað.

Forstöðumaður þjónustu- og samskiptadeildar undirbýr fundi í samstarfi við formann og framkvæmir ákvarðanir nefndarinnar eftir að bæjarstjórn hefur staðfest þær.

Stefna Mosfellsbæjar í mannauðsmálum gildir fyrir starfsemi nefndarinnar eins og við getur átt.

5. gr.
Nefndin skal gæta ákvæða stjórnsýslulaga við meðferð mála.

 

Samþykkt á 727. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæja þann 31.10.2018.