Samþykkt um fráveitu í Mosfellsbæ

1. gr.
Samþykkt þessi gildir um fráveitu í Mosfellsbæ eins og hún er skilgreind í 2. tölulið 3. greinar laga um fráveitu nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna.
Kröfur um söfnun, hreinsun og losun frárennslis byggjast á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp.

2. gr.
Mosfellsbær starfrækir fráveitu í sveitarfélaginu. Fráveita Mosfellsbæjar er rekin sem B-hluta fyrirtæki, með sjálfstæðan fjárhag, í eigu sveitarfélagsins. Rekstur hennar og framkvæmdir eru kostaðar af eigin tekjum af fráveitu- og rotþróagjöldum eða lántökum eftir því sem bæjarstjórn ákveður á fjárhagsáætlun.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar fer með umsjón, hönnun, framkvæmdir og rekstur fráveitunnar í umboði bæjarstjórnar.

Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis hefur eftirlit með fráveitu í Mosfellsbæ í samræmi við reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp.

3. gr.
Fráveita Mosfellsbæjar veitir frárennsli um fráveitulagnir frá byggð til viðtaka. Einföld fráveita veitir skólpi og ofanvatni saman í einni fráveitulögn en tvöföld fráveita veitir skólpi og ofanvatni í tveimur aðskildum fráveitulögnum.

Fráveita Mosfellsbæjar á allar holræsalagnir fráveitu, útrásir, stofnræsi, götuholræsi, ofanvatnsræsi í götum og opnum svæðum og götufráræsi að fráræsum húseigna. Ennfremur allan fráveitu-búnað, brunna, niðurföll, dælustöðvar, þrýstilagnir, hreinsistöðvar og settjarnir ásamt hverfisrotþróm og viðeigandi siturlögnum og sandsíum.

4. gr.
Þar sem fráveita Mosfellsbæjar nær til skal húseigendum séð fyrir götufráræsi frá götuholræsi að lóðamörkum húseigna. Þar sem fráveitan liggur um lóðir skal séð fyrir tengigrein á holræsalögn. Umhverfissvið sveitarfélagsins ákveður legu götuholræsa og tengigreina.

5. gr.
Húseigendum sem eiga húseignir við vegi eða opin svæði þar sem fráveita sveitarfélagsins liggur er skylt að leggja á sinn kostnað frárennslislögn frá húseignum sínum og tengja hana við fráveituna. Þegar lögð er tvöföld fráveita skulu húseigendur halda skólpi aðskildu frá ofanvatni og bakrennslisvatni hitaveitu.

Hafi fráveita ekki verið komin þegar húseign var byggð skal húseigandi kosta og tengja fráveitu húseignar sinnar við fráveitu sveitarfélagsins eftir að hún hefur verið lögð.

6. gr.
Þegar ekki er unnt að ná nægilegum halla á frárennslislögn húseignar að fráveitu sveitarfélagsins skal húseigandi á eigin kostnað leiða frárennsli frá húseigninni að safnbrunni með sjálfvirkum dælubúnaði sem dælir fráveiturennslinu frá honum í fráveitu sveitarfélagsins.

7. gr.
Þegar tengja skal fráveitu húseignar við fráveitu sveitarfélagsins eða veita frárennsli frá þeim um rotþró skal tengja frárennslislagnir við veitukerfið í samræmi við samþykkta uppdrætti og gildandi byggingarreglugerð.

8. gr.
Teikningar skulu fylgja almennum reglum um hönnun fráveitulagna í húsum, sbr. byggingarreglugerð og byggingarskilmála. Allt efni skal standast kröfur um efni og vinnu sem gerðar eru á hverjum tíma. Á afstöðumynd skal sýna staðsetningu mengunarvarnabúnaðar vegna iðnaðarskólps, sbr. 11. gr.

9. gr.
Byggingareftirlit sveitarfélagsins skal hafa eftirlit með því að fráveitulagnir frá húseignum séu lagðar á ábyrgð byggingarstjóra/pípulagningameistara samkvæmt samþykktum teikningum.

Áður en lagnir eru huldar skal einnig taka út og viðurkenna fráveitu frá húseignum og tengingar þeirra við fráveitu sveitarfélagsins eða rotþrær.

10. gr.
Eigendum fasteigna er skylt að hlíta því að lagnir fráveitu sveitarfélagsins séu lagðar um lóðir þeirra eða lönd, einnig að fram geti farið á þeim nauðsynlegt viðhald og hreinsun. Sveitarfélaginu er skylt að halda raski í lágmarki og ganga snyrtilega um og færa allt til fyrra horfs eins og við verður komið.

11. gr.
Húseigendum er skylt að halda vel við fráveitulögnum húseigna sinna og gæta þess að þær stíflist ekki og stuðla að réttri virkni rotþróa og mengunarvarnabúnaðar þar sem það á við. Óheimilt er að láta í fráveitu sveitarfélagsins hvers kyns spilliefni svo sem olíur, bensín, lífræn leysiefni eða annað það sem skemmt getur eða truflað rekstur fráveitukerfisins. Þar er t.d. átt við lífrænan úrgang frá húsdýrum, ómeðhöndlað iðnaðarskólp og hvers konar ólífrænan úrgang. Iðnaðarskólp sem veitt er í fráveitu sveitarfélagsins skal forhreinsað í samræmi við markmið í lið C í viðauka I í reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Hitastig iðnaðarskólps skal ekki vera yfir 45°C og sýrustig ekki undir pH 5 miðað við 10 mínútna mælingu. Þegar hætta er á að fita geti borist í fráveitulagnir skal tengja fitugildru við fráveitulagnir. Stærð og gerð fitugildru skal valin í samráði við heilbrigðiseftirlit.

Um mengunarvarnir fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum, og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim.

12. gr.
Þar sem hætta er á að frárennsli frá fráveitu sveitarfélagsins flæði til baka um frárennslislagnir frá húseignum vegna vatnsborðsriss af völdum ofanvatns eða hárrar sjávarstöðu skulu húseigendur innan sinna lóða koma fyrir einstreymislokum á fráveitulögn eða sjálfvirkum flóðlokum við gólfniðurföll.

13. gr.
Fráveitu sérhverrar húseignar í Mosfellsbæ, sem ekki er unnt að tengja við holræsi, skal leiða gegnum tveggja þrepa hreinsun. Það er hægt að gera með rotþró og siturlögn eða með öðrum hætti sem skilar sambærilegri hreinsun. Frárennsli skal hreinsa skv. ákvæðum samþykktar þessarar eða leiða í safntank. Stærð og staðsetning hreinsibúnaðar er háð samþykki og úttekt byggingarfulltrúa.

Hreinsibúnaður svo sem rotþró, safntankur og lagnir eru eign húseiganda sem kostar niðursetningu og annan frágang svo og viðhald þeirra en bæjarstjórn getur sett sérstakar reglur um stuðning við framkvæmdirnar.

Umsókn um hreinsibúnað s.s. rotþró eða safntank skal senda byggingarfulltrúa Mosfellsbæjar. Umsókn skal fylgja sérteikning sem sýnir gerð og staðsetningu. Byggingarfulltrúi leitar eftir umsögn heilbrigðisfulltrúa.

14. gr.
Hreinsibúnaði, þ.m.t. rotþró, skal valinn þannig staður að auðvelt sé að komast að honum með tæki til hreinsunar. Hverja rotþró skal hreinsa og tæma eftir þörfum skv. nánari ákvæðum samþykktar þessarar. Hreinsun fer fram á vegum Mosfellsbæjar og skal heilbrigðisnefnd hafa eftirlit með framkvæmd hennar.

Rotþró skal að jafnaði ekki staðsetja nær húseign en sem nemur fimm metrum. Sama gildir um fjarlægð rotþróar að nærliggjandi lóðarmörkum. Sé þörf á að hafa rotþró nær skal lofta hana með lögnum sem ná upp fyrir mæni húss. Verði rotþró og situr- eða sandsíulögn ekki komið niður innan lóðar viðkomandi húseignar skal leita samþykkis lóðarhafa aðliggjandi lóðar.

15. gr.
Lagnir tengdar rotþró skulu lagðar í frostfría jörð. Að öðru leyti fer um stærð og frágang rotþróa skv. leiðbeiningum Umhverfisstofnunar eins og þær eru á hverjum tíma.

16. gr.
Í rotþró skal leiða skólp, baðvatn og þvottavatn úr öllum niðurföllum innanhúss. Ekki skal leiða afrennsli frá ofnum eða afbræðslukerfum í rotþró nema með samþykki Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis. Ekki skal leiða þakvatn og annað yfirborðsvatn í rotþró.

17. gr.
Frárennsli frá rotþró skal leitt um siturlögn. Frárennslislögn frá rotþró skal hafa vatnshelt útloftunarop. Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis getur leyft að afrennsli rotþróar fari í grjótpúkk, verði öðru ekki við komið, en þó aldrei inni á vatnsverndarsvæðum.

18. gr.
Mosfellsbær annast hreinsun rotþróa (þ.e. tæmingu og förgun seyru) frá samþykktu íbúðarhúsnæði í bæjarfélaginu. Bæjarstjórn er heimilt að að fela öðrum framkvæmd verksins. Eingöngu aðilar með starfsleyfi til holræsahreinsunar skv. reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, mega annast framkvæmdina.

19. gr.
Rotþró skal hreinsa í samræmi við ákvæði samþykktar þessarar að jafnaði annað hvert ár. Rotþróarseyru skal farga á viðurkenndan hátt.

Húseigandi skal sjá um að greiður aðgangur sé fyrir hreinsitæki að rotþrónni. Eigendur húseigna í Mosfellsbæ sem ekki falla undir 18. gr. og eru tengdir við rotþróarkerfi eru sjálfir ábyrgir fyrir reglubundinni tæmingu og hreinsun rotþróa sinna. Eigendur skulu tryggja að við notkun rotþróarkerfis verði ekki mengun í nágrenni hennar.

20. gr.
Mosfellsbæ skal heimilt að innheimta stofngjald vegna tengingar og lagningar frárennslislagna frá lóðamörkum húseigenda við holræsakerfi sveitarfélagsins. Gjaldið skal ákveðið í gjaldskrá sem sveitarstjórn setur og birtir í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við ákvæði 15. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna.

21. gr.
Af þeim fasteignum í Mosfellsbæ sem tengjast fráveitulögnum sveitarfélagsins skal árlega greiða fráveitugjald, sbr. 15. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna, og skal því varið til þess að standa straum af kostnaði við rekstur fráveitu sveitarfélagsins.

22. gr.
Álagningarstofn fráveitugjalds má vera fasteignamat húsa, mannvirkja, lóða og landa, eða miðast við rúmmál fasteigna, samkvæmt lögum nr. 6/2001 um skráningu og mat fasteigna.

23. gr.
Fráveitugjald greiðist af skráðum eiganda fasteignar og ber hann ábyrgð á greiðslu gjaldsins. Gjald þetta skal ákveðið með sérstakri gjaldskrá samkvæmt 15. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna sem sveitarstjórn setur og birtir í B-deild Stjórnartíðinda í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Fráveitugjaldið innheimtist á sama hátt og önnur fasteignagjöld til sveitarfélagsins. Fráveitugjaldið má taka lögtaki og má gera lögtak í hinni skattskyldu eign án tillits til eigendaskipta. Nýtur fráveitugjaldið lögveðsréttar í lóð og mannvirkjum á sama hátt og til sama tíma og lögveðsréttur fasteignaskatts hverju sinni sbr. lög um tekjustofna sveitarfélaga, nú tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

24. gr.
Bæjarstjórn Mosfellsbæjar er heimilt að innheimta gjöld vegna hreinsunar rotþróa á vegum bæjarfélagsins. Heildargjald þetta má þó aldrei vera hærra en svo að nemi sannanlegum kostnaði við veitta þjónustu eða framkvæmd eftirlits með einstökum þáttum. Gjöld skulu lögð á hverja fasteign, stofnun eða fyrirtæki sem nýtur framangreindrar þjónustu.

Gjald þetta skal ákveðið með sérstakri gjaldskrá í samræmi við lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir sem sveitarstjórn setur og lætur birta í B-deild Stjórnartíðinda. Rotþróargjald hvers árs skal innheimt á sama hátt og fasteignagjöld til sveitarfélagsins.

25. gr.
Eigandi húseignar sem tengd er rotþró, en greiðir ekki gjöld skv. 24. gr., skal sjálfur kosta hreinsun á eigin rotþró. Hreinsunin skal þá framkvæmd af aðila sem starfsleyfi hefur til holræsahreinsunar sbr. 5. gr. a laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Eigandi skal geyma staðfestingu frá hreinsunaraðila um að hreinsun hafi farið fram og skal sýna hana eftirlitsaðila ef eftir því er leitað.

Heimilt er að innheimta aukagjald af þeim húseignum þar sem um óvenjumikinn kostnað er að ræða við hreinsun og tæmingu eða þegar um sérstaka rotþró við útihús eða safntank er að ræða eða þegar sérstakar aðstæður krefjast aukinnar tíðni hreinsunar. Mosfellsbær annast eingöngu tæmingu rotþróa á deiliskipulögðum íbúðasvæðum og á lögbýlum.

26. gr.
Um rotþrær staðsettar á verndarsvæðum vatnsbóla gilda ákvæði samþykktar nr. 636/1997 um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs, Garðabæjar, Bessastaðahrepps og Hafnarfjarðar.

27. gr.
Hafi húsráðandi kvörtun fram að færa vegna tæmingar rotþróa skal hann koma slíkri kvörtun á framfæri við umhverfissvið Mosfellsbæjar. Telji viðkomandi sig ekki fá fullnægjandi úrlausn hjá sveitarfélaginu, getur hann leitað til heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis.

28. gr.
Heimilt er að kæra stjórnvaldsákvarðanir samkvæmt þessari samþykkt til úrskurðarnefndar sem starfar skv. VII. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum rúmist þau jafnframt innan refsiákvæða hlutaðeigandi heimildarlaga, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Skulu þau brot sæta þeirri málsmeðferð, sem boðin er í lögum nr. 88/2008 um meðferð sakamála.

29. gr.
Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, ákvæðum 3. ml. 5. mgr. 4. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og samkvæmt 10. mgr. 4. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna til þess að öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi samþykkt nr. 32/1983 um notkun og hreinsun rotþróa í Mosfellshreppi.

 

Umhverfisráðuneytinu, 9. desember 2010.

F. h. r.
Sigurbjörg Sæmundsdóttir.
Íris Bjargmundsdóttir.

B-deild – Útgáfud.: 23. desember 2010

Nr. 1014.
9. desember 2010.