Styrkir til náms, verkfæra- og tækjakaupa fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir

Skv. 25. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 er heimilt að veita fötluðu fólki styrki eða fyrirgreiðslu vegna félagslegrar hæfingar og endurhæfingar sem hér segir:

 • Styrk til verkfæra- og tækjakaupa eða aðra fyrirgreiðslu vegna heimavinnu eða sjálfstæðrar starfsemi að endurhæfingu lokinni.
 • Styrk til greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra laga.

1. gr. Markmið og forsendur

Markmið reglnanna er að auðvelda fötluðu fólki að verða sér út um þekkingu og reynslu og til að auka möguleika sína til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Í þeim tilgangi eru veittir styrkir til þess að fatlað fólk geti:

 • Sótt sér menntun.
 • Viðhaldið og aukið við þekkingu og færni.
 • Nýtt möguleika á aukinni þátttöku í félagslífi og atvinnu.

2. gr. Hverjir eiga kost á styrk

Einstaklingur sem býr við fötlun og þarf sérstakan stuðning af þeirri ástæðu til hæfingar, endurhæfingar eða starfsendurhæfingar getur sótt um styrk samkvæmt reglum þessum að uppfylltum eftirtöldum skilyrðum.

 • Eiga lögheimili í Mosfellsbæ eða Kjósarhreppi.
 • Hafa náð 18 ára aldri.
 • Hafa varanlega örorku og uppfylla skilyrði um fötlun samkvæmt 2. gr. laga nr. 38/2018.

3. gr. Skilyrði styrkveitingar

Skilyrði fyrir styrkveitingu eru eftirfarandi:

 • Styrkur vegna starfsemi sem skapar viðkomandi atvinnu (verkfæra- og tækjakaup).
 • Staðfesting á skráningu í nám eða námskeið áður en styrkur er greiddur út.
 • Að líklegt sé að styrkur stuðli að aukinni virkni og þátttöku.
 • Að sýnt sé fram á að aðstoðin sé einstaklingsbundin en renni ekki til fyrirtækis.
 • Að sýnt sé fram á að aðrir möguleikar til styrkja hafi verið kannaðir og nýttir, svo sem sjóðir stéttarfélaga, lögbundin framlög vegna hjálpartækja og lánshæft nám. Taka skal tillit til takmarkana á möguleikum umsækjanda til að stunda fullt lánshæft nám vegna fötlunar.

4. gr. Umsóknarferli

Auglýst er eftir umsóknum um styrki einu sinni á ári á heimasíðu Mosfellsbæjar. Styrkur er laus til umsóknar í september ár hvert og fer úthlutun fram í október. Sótt er um í gegnum Íbúagátt Mosfellsbæjar.

5. gr. Fylgigögn umsóknar

Umsóknum skal fylgja upplýsingar frá umsækjanda og/eða fagaðilum þar sem fram kemur mat á gagnsemi styrkveitingar fyrir umsækjanda. Önnur fylgigögn taka mið af tegund styrks sem sótt er um.

Styrkur vegna náms:

 • Námsvottorð. Staðfesting frá skóla um skráningu í nám.
 • Frumrit af kvittun fyrir námskeiðs- eða skólagjöldum.

Styrkur vegna verkfæra- og tækjakaupa:

 • Frumrit af kvittun fyrir verkfæra- og tækjakaupum.

6. gr. Úthlutun styrkja

Tekið er tillit til eftirfarandi viðmiða við úthlutun styrkja:

 • Heildarfjárhæð til úthlutunar er ákveðin í fjárhagsáætlun hvers árs.
 • Úthlutað er einu sinni á ári á grundvelli auglýsingar.
 • Að jafnaði getur úthlutun styrks til einstaklings verið að hámarki 70.000 krónur.
 • Styrkur til verkfæra- og tækjakaupa er að öllu jöfnu ekki veittur til sama einstaklings oftar en á tveggja ára fresti.
 • Veita má árlega styrki til náms ef sýnt er fram á gildi námsins fyrir viðkomandi einstakling og fyrir liggi staðfesting um góða námsástundun og áætluð námslok.
 • Komi til að skerða þurfi úthlutun vegna fjölda umsókna eða vegna röskunar á forsendum fyrir úthlutun er heimilt að forgangsraða umsóknum eða lækka styrkupphæð til hvers og eins.

7. gr. Mat og afgreiðsla

Styrkur er einungis greiddur inn á persónulegan reikning umsækjanda samkvæmt framlagðri staðfestingu eða kvittun fyrir kaupum.

Réttur til úthlutunar fyrnist sé ekki sótt um styrk innan 12 mánaða frá því að til útgjalda var stofnað. Réttur til greiðslu fyrnist ef fylgigögnum og nauðsynlegum upplýsingum hefur ekki verið skilað fyrir lok umsóknarfrests.

8. gr. Áfrýjun

Ákvörðun trúnaðarmálafundar fjölskyldusviðs má skjóta til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar og skal það gert skriflega innan fjögurra vikna frá dagsetningu synjunarbréfs. Ákvörðun fjölskyldunefndar má skjóta til úrskurðanefndar velferðarmála, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík. Skal það gert skriflega innan þriggja mánaða frá því að viðkomandi barst vitneskja um ákvörðun.

9. gr. Gildistaka

Reglur þessar voru samþykktar á 292. fundi fjölskyldunefndar 17. mars 2020 og staðfestar á 758. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar þann 1. apríl 2020.