Umhverfi

Metnaðarfull stefna í umhverfismálum

Mosfellsbær er um 220 ferkílómetrar að stærð í útjaðri höfuðborgarsvæðisins. Skipulag tekur mið af fjölbreyttri og fallegri náttúru bæjarfélagsins. Hér eru víðáttumikil náttúruleg svæði og einstakir útivistarmöguleikar í skjóli fella, heiða, vatna og strandlengju. Mosfellsbær státar af talsverðri sérstöðu hvað snertir fjölbreytileika.  Bæjarfélagið samanstendur af þéttbýliskjarna við Leirvog þar sem boðið er uppá nauðsynlega þjónustu, auk víðáttumikillar sveitar, svo sem í Mosfellsdal. 

Mosfellingar kunna vel að meta umhverfi sitt og eru gönguleiðir góðar allt frá fjöru til fjalla og aðstaða til hreyfingar því afar fjölbreytileg frá náttúrunnar hendi. Náttúruperlur og sögulegar minjar eru víða í Mosfellsbæ, má þar nefna Tröllafoss, Helgufoss, Varmá, Mosfellskirkju og fornleifauppgröft við Hrísbrú í Mosfellsdal. 

Sjálfbært samfélag

Mosfellsbær hefur í gegnum árin markað sér metnaðarfullar stefnur um sjálfbært samfélag m.a. með virkri þátttöku í Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 21) með gerð stefnumótunar, framkvæmdaáætlunar og árlegs verkefnalista. Í stefnumörkun sveitarfélagsins mátti sjá framtíðarsýn bæjarfélagsins um sjálfbært samfélag og helstu atriði sem leggja verður áherslu á til að markmið um sjálfbæra þróun megi fram að ganga. Sjálfbær þróun hefur verið skilgreind sem sú þróun sem gerir okkur kleift að uppfylla þarfir okkar án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum. Í því felst að við skilum jörðinni af okkur ekki í verra ástandi til komandi kynslóða en við tókum við henni.

Mosfellsbær hlaut Staðardagskrárverðlaunin árið 2001 fyrir gott starf í þágu sjálfbærni. Mosfellsbær hefur einnig tekið þátt í ýmsum verkefnum um sjálfbærni. Þar má nefna þátttöku í norrænu samstarfsverkefni um sjálfbærni og uppbyggingu betri miðbæja og íbúalýðræði (Attractive Nordic Towns) á árunum 2017 - 2019.

Umhverfisstefna Mosfellsbæjar

Mosfellsbær hefur sett sér nýja umhverfisstefnu með hliðsjón af heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og samráð við íbúa

Mosfellsbær ákvað í lok árs 2017 að hefja vinnu við endurskoðun á nýrri umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ.

Lögð var áhersla á að umhverfisstefnan yrði unnin í góðu samráði við íbúa Mosfellsbæjar og endurspeglaði þau markmið um sjálfbæra þróun sem kæmu fram í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.

Opinn íbúafundur um umhverfismál

Vinna við nýja umhverfisstefnu hófst í ársbyrjun 2018 undir leiðsögn umhverfisnefndar í samstarfi við umhverfissvið Mosfellsbæjar. Í þeirri vinnu var boðað til opins íbúafundar um umhverfismál í mars 2018 þar sem kallað var eftir áherslum íbúa varðandi umhverfismál og sjálfbærni í Mosfellsbæ. Sú vinna fór fram í vinnustofu undir handleiðslu ráðgjafa frá KPMG og tókst vel, og margar góðar hugmyndir komu þar fram.

Unnið var með eftirfarandi áhersluflokka og fengu fundargestir það verkefni að setja fram sínar hugmyndir að markmiðum, mikilvægustu aðgerðum til að ná þeim markmiðum og hvað íbúar sjálfir gætu gert til að hrinda þeim markmiðum í framkvæmd:

 • Skógrækt og landgræðsla
 • Vatnsvernd og náttúruvernd
 • Umhverfisfræðsla
 • Útivist og lýðheilsa
 • Mengun, hljóðvist, loftgæði og samgöngur
 • Endurvinnsla, neysla og græn innkaup

Reynt var að taka tilliti til þeirra áherslna sem fram komu á opna íbúafundinum við gerð umhverfisstefnunnar.

Við gerð umhverfisstefnu Mosfellsbæjar var heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun haft til hliðsjónar og þau verkefni sem féllu þar undir. Í hverjum kafla var gerð sérstaklega grein fyrir því hvaða kafla heimsmarkmiðana var sérstaklega horft til. Sérstaklega var horft til 11. kafla heimsmarkmiðana sem snúa að sjálfbærni sveitarfélaga, skipulagi þeirra og uppbyggingu, en einnig komu margir fleiri kaflar markmiðanna við sögu.

Eldri stefnur

Náttúruvernd

Mosfellsbær leggur mikla áherslu á náttúrvernd í sveitarfélaginu. Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar fer með hlutverk náttúruverndarnefndar. Hlutverk náttúruverndarnefnda er að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar um náttúruverndarmál og jafnframt stuðla að náttúruvernd á sínu svæði, m.a. með fræðslu og umfjöllun um framkvæmdir og starfsemi sem líkleg er til þess að hafa áhrif á náttúruna.

Náttúrurverndarnefnd Mosfellsbæjar hefur árlega sótt samráðsfund Umhverfisstofnunar og náttúruverndarnefnda sveitarfélaga þar sem farið er yfir málefni nefndanna.

Nánari upplýsingar um hlutverk náttúruverndarnefnda má finna í Lögum um náttúruvernd nr. 44/1999.

Meðal verkefna sem bærinn hefur komið að eru:

 • Verndun náttúruminja í bænum, eins og fossa og áa.
 • Varmárósar voru friðlýstir árið 1980 og friðlýsing var endurskoðuð árið 1987.
 • Úlfarsá og Blikastaðakró, Leiruvogur, Tröllafoss og Varmá eru náttúruminjar á náttúruminjaskrá.
 • Ýmis svæði og staðir sem hafa verndargildi vegna náttúrufars eru afmörkuð sem hverfisverndarsvæði í aðalskipulagi Mosfellsbæjar, en það eru Leiruvogur, Urðir í miðbæ Mosfellsbæjar, Úlfarsá og Blikastaðakró, Kaldakvísl, Suðurá, Varmá, Skammadalslækur og Hólmsá.
 • Lokun ólöglegra akslóða á fellum í bænum í náninni samvinnu við landeigendur.
 • Kortlagning á slóðum í bænum, gönguslóðum, reiðslóðum og akslóðum, í samvinnu við hagsmunaaðila.
 • Flokkun vatnasviða þar sem ástand vatna og áa í landi Mosfellsbæjar var kortlagt.
 • Reglulegt hreinsunarátak meðfram ströndum og ám í bænum.
 • Bættar fráveitutengingar frá íbúðarhúsum og hesthúsahverfi þar sem húsaskólp er nú leitt í gegnum skólpdælustöðvar til hreinsistöðvar í Reykjavík.
 • Hreinsun ofanvatns frá nýrri íbúahverfum með sérstökum hreinsibúnaði. 

 

Vatnsvernd

Ofanvatn eða regnvatn er leitt úr nálægum byggðum út í Varmá en það er eðlileg og nauðsynleg ráðstöfun sem þekkist yfirleitt þar sem ár renna í þéttbýli. Þá er verið að tryggja að vatn úr nágrenninu skili sér í árnar til að þær þorni ekki upp á sumrin.

Þess má geta að síðustu misseri hefur verið gripið til ýmissa ráðstafana vegna fráveitumála. Til dæmis er búið að hanna nýja setþró sem hreinsa á ofanvatn í Reykjahverfi. Ráðgert er að staðsetja setþróna á landskika ofan Reykjamels og Reykjabyggðar.

Ef íbúar verða varir við óvenjulega mengun í Varmá þá er nauðsynlegt að tilkynna hana til Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis.

Þeim tilmælum er beint til íbúa og rekstraraðila í byggð sem liggur að Varmá, þ.e. Reykjabyggð og Álafosskvos, að sýna aðgát þegar kemur að umgengni við ræsi í götum. Óheimilt er að hella skaðlegum efnum í niðurföll og óæskilegt er til dæmis að þvo bíla í húsagötum.